The Kingdom of BAHRAIN

Bulbul white cheek
Pycnonotus leucogenys