The Kingdom of THAILAND

Siamese Fireback pheasant
Lophura diardi